Maligayang araw at oras lang pagdating

Ipinaliwanag mo ito sa kanila, at tinanggap nila ito.

Dahil hindi tayo sakdal, may tendensiya tayong manalig sa ating sarili.

Sa katunayan, binibigyang-dangal tayo ni Jehova dahil hinahayaan niya tayong magpasiya kung mananatili tayong tapat sa kaniya o hindi.

Naglilingkod tayo kay Jehova dahil mahal natin siya, hindi lang dahil gusto nating makaligtas sa wakas ng sistemang ito at magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Pero hindi nila alam iyon, kaya kailangan silang maging handa.

Bagaman maraming taon nang batid ng mga pinahiran na ang 1914 ay isang mahalagang taon, hindi nila lubusang nauunawaan kung ano ang mangyayari.

Search for maligayang araw at oras lang pagdating:

maligayang araw at oras lang pagdating-43

(a) Anong mga sitwasyon ang tutulong sa atin na maunawaan ang aral sa dalawang talinghaga ni Jesus? IPAGPALAGAY mong hinilingan ka ng isang kilaláng opisyal na ipagmaneho siya papunta sa isang mahalagang appointment. Pero pagbalik mo nang maglaon, nalaman mong dalawa lang sa kanila ang gumawa ng iniatas mo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “maligayang araw at oras lang pagdating”